* حقوق آنلاین *

حقوق | قوانین | مقالات حقوقی رایگان | دانلود کتب حقوقی رایگان | نقد قوانین | جزوات حقوقی | وکیل آنلاین | وکیل اینترنتی
نشریات حقوقی
* حقوق آنلاین *

یکی از وظایف خطیر سینما بعنوان «مهم ترین نهاد فرهنگ ساز در دنیای کنونی»، تحکیم هنجارهای جامعه از طریق تقبیح جرایم و هولناک جلوه دادن مجازات هاست. در این مطلب ضمن یادآوری وظیفه سینما درحوزه جرم شناسی، میزان ایفای نقش توسط هالیوود و سینمای ایران را در مسئله ی «پیشگیری از جرایم موجب حبس» مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.

حقوق آنلاین